تعداد صفحات: 26 کد محصول :8367 حجم فایل:160,5 kb نوع فایل :ms-word درس پژوهی ریاضی چهارم تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده فرمت فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل قسمتی از فایلدرس پژوهی ریاضی چهارم تقسیم های غیر اساسی نام فایل:درس پژوهی ریاضی چهارم تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده درس پژوهی ریاضی چهارم ابت تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و هشت صفحه ،فهرست مطالب در زیر آمده است :درس پژوهی ریاضی چهارم تقسیم های غیر اساسی فهرستچکیدهمقدمه :بیان مسئلهتبین ضرورت و اهمیت موضوع :یک دوره درس پژوهیبرنامه ریزی درس پژوهشی :اه کلی :هدف درس پژوهی :حیطه عاطفی :ویژگی های طرح درس ( سناریو )زمان بندی نحوه اجراچالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن هاارزشی تدریس :تعیین تکلیف :تدریس اول :*گزارش دهی مستندجلسه دوم درس پژوهیتعیین امکانات مورد نیازارزشی تدریس :معایب تدریس :چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن هاارایه گزارش پایانیجلسه دوم درس پژوهیراهبرد های یاد دهی – یادگیریراهبرد فعالیت محورابزار و امکانات مورد نیاز گروهچالش های فرا روی گروه :• امکانات مورد نیاز گروه :نتایج حاصله:فهرست منابع و مآخذ : لینک : درس پژوهی ریاضی چها ... ادامه ...

مشاهده متن کامل ...