تعداد صفحات: 26 کد محصول :8370 حجم فایل:162 kb نوع فایل :ms-word درس پژوهی بخوانیم پنجم ابت دوست صمیمی و دانا فرمت فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل قسمتی از فایل نام فایل:درس پژوهی بخوانیم پنجم ابت دوست صمیمی و دانا معرفی :درس پژوهی بخوانیم پنجم ابت دوست صمیمی و دانا - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و هفت صفحه ، فهرست مطالب در زیر آمده است :فهرستچکیدهمقدمه :بیان مسئلهتبین ضرورت و اهمیت موضوع :یک دوره درس پژوهیبرنامه ریزی درس پژوهشی :اه کلی :هدف درس پژوهی :حیطه عاطفی :ویژگی های طرح درس ( سناریو )زمان بندی نحوه اجراچالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن هاارزشی تدریس :طرح درستدریس اول :*گزارش دهی مستند*باز شی و تجدید نظر براساس تفکر گروهجلسه دوم درس پژوهیارزشی تدریس :محاسن تدریس :معایب تدریس :چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن هاروش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهیارایه گزارش پایانیابزار و امکانات مورد نیاز گروهچالش های فرا روی گروه :روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی:• امکانات مورد نیاز گروه :نتایج حاصله:فهرست منابع و مآخذ : لینک : درس پژوهی بخوانیم پنجم ابت دوست صمیمی و دانا درس پژوهی بخوانیم پنجم ابت دوست صمیمی و دانا

مشاهده متن کامل ...