dr pool group گروه است مشاوره ، بازدید ، کارشناسیبازسازی ، نوسازی ، زیباسازیعیب ی ، سرویس دوره ای کنترل ، تعمیر و نگهداری پروژه های : پارک آبی ، آبدرمانی ، است ، سونا ، جکوزی در ایران سرویس و نگهداری است گروه است در راستای نهادینه نگاه علمی به مقوله ساخت و بهره برداری از است های شنا ، پس از بکارگیری کادری آموزش دیده و مجرب آماده خدمت به مشتریان عزیز در زمینه سرویس و نگهداری است های شنا میباشد. مدیریت نگهداری ساختمان ، یکی از موضوعات مهم در مدیریت ساختمان می باشد ، که تاکنون در کشور ایران مورد توجه جدی قرار نگرفته است . در همین راستا ، سرویس و نگهداری است شنای ساختمان به عنوان یک سازه حساس در ساختمان باید مورد توجه جدی قرار گیرد . متاسفانه مشاهده میشود که تعداد زیادی از است های شنا در ساختمانهای مس ی ، بدلیل سرویس و نگهداری نامناسب بلا استفاده و تعطیل شده است . سرویس و نگهداری مناسب یک است ، نه تنها می تواند کیفیت است را افزایش دهد بلکه هزینه های جاری است را نیز تا حد چشمگیری کاهش می دهد آیتمهای مختلف سرویس و نگهداری است :تعمیر و نگهداری کاسه است : شامل کنترل ترک ، ساختار ، محیط و پوشش . اسید شویی سرامیک های است با اسید مخصوصبندکشی و تعمیر کاشی است و ترمیم سرامیک و کاشی کاری است تعمیر و نگهداری آب است : شامل کنت ... ادامه ...

مشاهده متن کامل ...