انجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی ایران و جهانانجمن علمی مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی ایران و جهان در دنیای پیشرفته امروز که عصر ارتباطات و اطلاعات نام گرفته است. اطلاع رسانی از جایگاه رفیع و ارزشمندی برخودار است و با توجه به این مهم که اطلاع رسانی می بایست دقیق، صحیح و مطابق با آ ین پیشرفتهای فن آوری و با تکیه بر ابزار و امکانات ارتباطی مقیمت:3,500 تومان مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی ایران و جهانانجمن علمی مدیریت ا"/>

مشاهده متن کامل ...