دیه در اصل ، یک لغت عربی است که به صورت وَدی بوده است که حرف “و” از آن حذف شده است و به جای آن “ه” در آ آن قرار گرفته است. وَدی دارای معنی های متفاوتی است مانند نابودی ، جاری شدن چیزی و … و زمانی که این لغت به صورت “دیه”در می آید به معنی خون بهای مقتول یا عضو می شود و این معنی به اصل کلمه نزدیک تر است زیرا عامل خون بها، ریختن و جاری خون ی است که جنایتی بر او رفته است. در اصطلاح، دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو ، به کی که جنایتی بر او رفته یا ولی یا اولیای دم او داده می شود. البته این تعریف، در علم حقوقی کامل نیت که در ادامه به تعریف حقوقی دیه می پردازیم. دیه جنایت عمدی و شبه عمدی برعهده خود مرتکب است. طبق ماده ۴۶۳ کتاب سوم قانون مجازات ی آمده است که در جنایت خطای محض در صورتی که جنایت با بینه یا قسامه یا علم قاضی اثبات شود، پرداخت دیه برعهده عاقله است و اگر با اقرار مرتکب یا نکول او از سوگند یا قسامه اثبات شد برعهده خود او است.در خصوص این موضوع طبق تبصره ای بیان شده است که هرگاه پس از اقرار مرتکب به جنایت خطایی، عاقله اظهارات او را تصدیق نماید، عاقله مسؤول پرداخت دیه است. در مواردی که قتل انجام می شود و شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعیعلیه برسد انجام نشود و او اقامه قسامه کند، پرداخت د ... ادامه ...

مشاهده متن کامل ...