چکیده به طور عام شهر گونه ای از فضای زیست انسانی است که به تدریج در یک بستر طبیعی محیطهای اجتماعی و انسان ساخت آن شکل گرفته است.آنچه به صورت سیمای کالبدی موجود شهر عینیت یافته یک باره و همواره در محدوده عمر انسانی اتفاق نیافتاده، بلکه حاصل برخوردها و نگرش های متفاوتی بوده که طی دوره های گذشته تاریخی شهر تجربه نموده است. شهر تاریخی تبریز نیز متشکل از هشت منطقه،با ترکیبی از هفت بافت متفاوت شهری است. اغلب بافت های یادشده از منظر شهرسازی و در مقایسه با ای مدرن عصر حاضر نارسایی های عمده دارند. توزیع نامتعادل و غیر متعارف تراکم های شهری،بافت های مس ی مساله داری را به وجود آورده که رفع و ساماندهی آنها هزینه های سنگین را بر پیکره شهر تحمیل خواهند نمود.در چند دهه اخیر دو نوع برخورد،یکی در راستای ساماندهی و دیگری در دوری از سامان بخشی فضایی- کالبدی صورت گرفته است.این مطالعه براساس اسناد و منابع کتابخانه ای تاثیر سیاست ها و اقدامات مدیریتی را بر توزیع تراکم های شهری مورد ارزی قرار می دهد. شهر تبریز از هشت منطقه شهری با ویژگی های فضایی-کالبدی متفاوت به های مس ی شهر در چهار منطقه شهری یک،دو،سه و چهار قرار دارند که در این میان در این دوره شهر تبریز شاهد شکل گیری بافت های طراحی شده(شهرسازانه)و ماهه اول سال 8731 در م ... ادامه ...

مشاهده متن کامل ...