چکیده مسائل برنامه ریزی در قلمرو عمومی وما همان سادگی مسائل علوم تجربی را ندارند.پیچیگی سازمان یافته(نهادینه)این دسته مسائل آنها را از مسائل دیگر عرصه ها متمایز می سازد.سه رویکرد سیستمی، استراتژیک و اقتضایی نتیجه تلاش های سازمان یافته ای هستند که در سیر تحول تفکر و عمل برنامه ریزی و مدیریت،هر یک از طریق ابزارها و روش هایی در پی چیرگی بر این دسته از مسائل برآمده اند و هرکدام کم ش موفقیت هایی نیز به دست آورده اند.اما پیچیدگی،عدم قطعیت،ابهام،وجود پیوندهای درونی و چیزهایی از این دست در بین مسائل برنامه ریزی،یافتن راه حل برای آنها را بسیار دشوار ساخته است.در آغاز قرن جدید به نظر می رسد انگاره هایی چون برنامه ریزی مبتنی بر همکاری و برنامه ریزی مبتنی بر تشریک مساعی و نیز ایدهء حکمرانی خوب،مکمل برنامه ریزی استراتژیک و به دنبال آن برنامه ریزی هماهنگ ساز شده اند. برنامهریزی از ارکان و ضرورتھای اساسی دستی به اھ از پیش تعیین شده محسوب میشود. به این معنا که، برنامهریزی میتواند کوتاهترین مسیر در تحقق ھر ھدفی را تعیین و تبیین کند و با صرفه جویی در زمان، نیرو و ھزینهھای مورد نیاز، دستی به ھدف تعیینشده را سھولت بیشتر بخشد. کنترل و ھدایت پدیدهھای جھان امروز نیز در سمت و سوی اھ مورد نظر، بدون تدوین و تبیین برنام ... ادامه ...

مشاهده متن کامل ...