چکیده تسلط نظام سرمای هداری برفضاهای شهری، ا را با چالش های بسیاری روبرو کرده است که یکی از مهمترین این چالش ها، ب یعد ی فضایی و نابرابری در توزیع خدمات در است. این چالش ها، در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میادی توسط شمندان شهری نئومار یست همانند هنری لوفور، مانوئل کاست و دیوید هاروی شناسایی و مورد نقادی قرار گرفت. پی شقراولان عد در فضاهای شهری به دلیل وابستگی شان به مکاتب بشری و همچنین داشتن نگاه ت کبعدی و ایستا، نتوانستند تا کنون به یک چارچوب مفهومی از عد در فضاهای شهری برسند؛ این در حالی است که در آموزه های مکتب اسام، مفهوم عد ، یک مفهوم پویا و چندجانبه بوده و عدل و حق لازم و م وم هم به حساب آمد هاند و عد به عنوان یک ابزار مهم برای رساندن حق به صاحب واقعی اش معرفی شده است. این تحقیق از نوع توسع های بوده و در آن از روش تحلیل منطقی استفاده شده است. هدف تحقیق، ارائه چارچوب مفهومی از عد اسامی در فضاهای شهری است. توجه به ارتباط متقابل فضا و عد که از دهه ۷۰ میلادی و در آثار جغرافیدانان رادیکالی مثل دیوید هاروی و سوجا پدید آمد، راه تازه ای گشود که بر اساس آن می شد دیدگاه های مختلف و متنوع نظری در مورد عد اجتماعی را با محور قرار دادن فضا به هم نزدیک کرد. دیدگاه عد فضایی یا دیدگاه انتقادی فضایی نه تنها فهم نظری ما را در مورد ... ادامه ...

مشاهده متن کامل ...