چکیده این مقاله بخشی از رسالهء ای نگارنده در رشتهء شهرسازی،با عنوان امکان سنجی کاربرد طرح ساختاری- راهبردی در هدایت توسعهء شهری ایران است. در این مقاله پس از ذکر اجمالی پیشینهء نگرش ساختاری و راهبردی در ایران و تعاریف مصطلح آن،به دلایل توجه به نگرش راهبردی در ایران پرداخته می شود و نقایص موجود در طرح های توسعهء شهری که در قالب ۵ مقولهء عمده شناسایی شده اند،معرفی می گردد.در ادامهء اجزای اصلی برنامه ریزی توسعهء شهری تحت عنوان چارچوب های اصلی(بررسی ساختارها)و کاربرد ابزارها برای وصول اه (تعیین راهبردها)ارائه می شود.به منظور بررسی اجمالی تجارب سایر کلان ا در زمینهء کاربرد برنامه ریزی راهبردی،۵ برنامهء استراتژیک از ای لندن،بارسلون،سئول، استانبول و دوربان گنجانده شده،و در انتها نیز امکان سنجی اجرای طرح ساختاری-راهبردی در ایران و پیش شرطهای لازم برای تحقق این نگرش ذکر گردیده است . ایرانیان شهرساز. امروزه در ایران به اصطلاح طرح توسعه و عمران به جای طرح جامع به کار می رود و همین‏طور در سطح جهانی به جای development نیز اصطلاح «طرح ساختاری» مصطلح شده است . به این منظور، این اصطلاح در واقع‏ بین محتوای طرح های مذکور مطرح شده است. هر دو نوع طرح، در کشورهای مختلف جهان رایج است و علی‏رغم مبدأ جغرافیایی آنها، اخ ... ادامه ...

مشاهده متن کامل ...