چکیده آسیب های اجتماعی در همه جوامع کم و بیش یافت می شود و تنها تفاوت در شدت و ضعف و میزان آن است. به عنوان مثال خودکشی در همه جوامع وجود دارد لیکن در برخی جوامع زیاد و چشمگیر و در برخی اندک و نادر است. طلاق، سرقت مسلحانه، کیف قاپی، به عنف، اعتیاد و سایر آسیب ها یا انحرافات اجتماعی هم در همه جوامع قابل مشاهده است. نکته آن است که در جوامعی چون کشور ما برخی از این آسیب ها رو به افزایش و چشمگیر بوده، از ی و موجب نگرانی جامعه و مسوولان شده است و از سوی دیگر ناامنی مخصوصا ناامنی اجتماعی را دامن زده است. با توجه به مراتب فوق و وجود این دیدگاه که جامعه ما در برخی آسیب های اجتماعی سیر صعودی و نگران کننده ای داشته و امنیت اجتماعی را به خطر انداخته است، این مقاله تلاش دارد تعریف و مفهوم آسیب های اجتماعی و ناامنی اجتماعی را تبیین نموده و رابطه آن ها را در قالب یک فرایند مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. امنیت اجتماعی: ح فراغت همگانی از تهدیدی است که کردار غیرقانونی ت یا دستگاه یای فردی یا گروهی در تمامی یا بخشی از جامعه پدیدآورد. در نظام حقوقی جدید، فرض بر این است که قانون، با تعریف و حدگذاری ها و حقوق فرد و کیفر دادن انی که از آن حدود پافراتر گذشته اند و امنیت فردی و اجتماعی را پاسبانی می کند.امنیت فردی: ح ی است که در آن فر ... ادامه ...

مشاهده متن کامل ...