چکیده در برنامه ریزی شهری و ناحیه ای،تعامل بین پدیده ها،انواع کاربریها و نیز چگونگی دسترسی به امکانات و تسهیلات را با استفاده از مدلهای گوناگون بررسی می کنند. جغرافیدانان و برنامه ریزان با اقتباس از قانون نیوتن در بررسی هم کنشی پدیده های مختلف اجتماعی از جمله مهاجرت،ترافیک و مبادله اطلاعات به صورت گسترده مورد استفاده قرار داده اند. ضمنا از مدلهای جاذبه در اندازه گیری دسترسی به خدمات به مفهوم عام آن استفاده شده است. در این مقاله سعی شده ضمن بحث دربارهء مدل جاذبه،به بررسی شاخصهای دسترسی و مدلهای مربوط به آن پرداخته شود. جغرافیدانان از مدلهای ریاضی در تحقیق و بررسی روابط بین پدیده ها و مکانهای گوناگون استفاده می کنند و با تقلید از مدل جاذبه نیوتن به کمک مدلهای ریاضی،برای نمونه هم کنشی و تعامل بین نواحی، ا و حومه آنها را به تصویر می کشند و نیز مفهوم فاصله را برای بیان دسترسی به کار می برند و از دسترسی به عنوان مبنا در برنامه ریزی یاد می کنند. قانون نیوتن در فیزیک برای دو جسم به جرمهای m1 و m2 که به فاصله d از هم قرار دارند با نماد ریاضی به صورت زیر بیان می گردد: ۱)(به تصویر صفحه مراجعه شود) که در آن f نیروی کششی یا جاذبه و g مقدار ثابت جهانی یا شاخص مقیاس است. وجود معضلات شهری امروزه احساس نیاز به برنامه ریز ... ادامه ...

مشاهده متن کامل ...