چکیده تعداد،بعد خانوار،نسبت سنی و و تراکم جمعیت در شهر زنجان به نگاهی به شاخص های جمعیت و برنامه ریزی شهری در شهر زنجان این استان دارای ۱۶ شهر با جمعیت شهرنشین ۵۹۰ هزار نفر (۵۷ درصد جمعیت استان)بوده که شهر زنجان در میان این ۱۶ شهر بعنوان همچنین براساس ج ۲ شهر زنجان با دارا بودن ۳۷ درصد از جمعیت استان عدم برنامه ریزی درست برای جمعیت وارده به این شهر در آن زمان و نامناسب این مساله صرفا اختصاص به شهر زنجان ندارد بلکه سایر ای ایران نیز خانوار از شاخصهای عمده جمعیتی در برنامه ریزی ها است چرا که این شاخص بر این اساس تعداد خانوار در شهر زنجان در سال ۱۳۸۵،۴/۷ برابر و در مقایسه با پیش بینی شده باید برنامه ریزی برای خدمات رسانی لازمه به این جمعیت نمودار ۶:نسبت واحد مس ی به تعداد خانوار در شهر زنجان ۸۵-۱۳۳۵ با این توصیف نسبت سنی در گروههای مختلف سنی در شهر زنجان در سال منبع:طرح تجدید نظر تفصیلی(۱۳۸۳)،بخش مطالعات اجتماعی/اقتصادی،ص ۷۶ نمودار ۷:هرم سنی شهر زنجان ۱۳۸۳ درصد از جمعیت در سنین زیر ۲۰ سال واقع شده بوده اند. مرکز استان و شهرستان زنجان در شمال غرب ایران و از بزرگترین ای شمال غرب ایران است؛ و براساس آمار منتشر شده دارای ۵۲۱٬۳۰۲ نفرجمعیت در سال ۱۳۹۵ خورشیدی، بیستمین شهر کشور از لحاظ جمعیت محسوب می شود. نام ... ادامه ...

مشاهده متن کامل ...