تعداد صفحات: 25 کد محصول :8383 حجم فایل:352,5 kb نوع فایل :ms-word درس پژوهی علوم سوم ابت نیازهای جانوران فرمت فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل قسمتی از فایل نام فایل:درس پژوهی علوم سوم ابت نیازهای جانوران تیترهایی که در این طراحی آموزشی درس علوم سوم ابت بر اساس طراحی آموزشی برای جشنواره معماری نوین تدریس وجود دارد شامل موارد زیر است:عنوان :مقدمه دربارهمعرفی فضای فیزیکی درباره مکان اجرای طراحی آموزشی با موضوعزمانبندی درسبرنامه ریزی برای تدریسمشخصات کلی درسروش های تدریسج هدف گذاری بر اساس سند ملی درسطراحی آموزشی درس بر اساس الگوهی پیش سازمان دهندهیک دوره طراحی آموزشیبرنامه ریزی طراحی آموزشی درساه کلیهدف طراحی آموزشیحیطه عاطفیویژگی های طرح درس ( سناریو )زمان بندی نحوه اجراچالش های فرا روی و را ارهای گروه برای مقابله با آن هاطرح درس مهمترین فایده این طراحی آموزشی درس علوم سوم ابت بر اساس طراحی آموزشی در رابطه با تدریس به قرار زیر است: شه و تفکر قبل از عمل و اجرا در رابطه با تدریسنظم و ترتیب هنگام اجرا در رابطه با تدریسداشتن تدریس برنامه ریزی شده و پرهیز از سطحی نگری به مسأله مهم یاددهی-یادگیری افزایش آمادگی بیشتر برای تدریس در رابطه با تدریسپیش بینی رفتار ورودی فراگیران و آموخت ... ادامه ...

مشاهده متن کامل ...