تعداد صفحات: 25 کد محصول :8384 حجم فایل:354 kb نوع فایل :ms-word درس پژوهی علوم سوم دبستان جانوران مهره دار فرمت فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل قسمتی از فایل نام فایل:درس پژوهی علوم سوم دبستان جانوران مهره دار معرفی :درس پژوهی علوم سوم دبستان جانوران مهره دار - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ، فهرست مطالب در زیر آمده است :فهرستچکیدهمقدمه :بیان مسئلهتبین ضرورت و اهمیت موضوع :یک دوره درس پژوهیبرنامه ریزی درس پژوهشی :اه کلی :هدف درس پژوهی :حیطه عاطفی :ویژگی های طرح درس ( سناریو )زمان بندی نحوه اجراچالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن هاارزشی تدریس :طرح درسموضوع درسزمان تدریسروش تدریساه کلیاه جزئیاه رفتاری :آزمون ورودی :فضا و مدل کلاس :وسایل مورد نیاز :ایجاد انگیزه :ارزشی پایانی :تعیین تکلیف :تدریس اول :جلسه دوم درس پژوهیارزشی تدریس :محاسن تدریسمعایب تدریس :چالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن هاارایه گزارش پایانیراهبرد های یاد دهی – یادگیریابزار و امکانات مورد نیاز گروهچالش های فرا روی گروه :روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی:نتایج حاصله:فهرست منابع و مآخذ : لینک : درس پژوهی علوم سوم دبستان جانوران مهره دار درس پژوهی علوم ... ادامه ...

مشاهده متن کامل ...