تعداد صفحات: 25 کد محصول :8371 حجم فایل:154 kb نوع فایل :ms-word درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم درس صبح روز بعد فرمت فایل ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات مندرج در توضیحات فایل قسمتی از فایل نام فایل:درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم درس صبح روز بعد در این فایل گزارش درس پژوهی کلاس پنجم صبح روز بعد به صورت کامل و آماده بهترین نمونه در اینترنت تمامی نکات مربوط به درس پژوهی و بخشنامه آن رعایت شده است و به صورت کامل در اختیار شما معلم ابت قرار می دهیم. معرفی :درس پژوهی هدیه های آسمانی پنجم ابت درس صبح روز بعد - بصورت ورد و قابل ویرایش - تعداد صفحات بیست و شش صفحه ، فهرست مطالب در زیر آمده است :فهرستچکیدهمقدمهبیان مسئلهتبین ضرورت و اهمیت موضوعیک دوره درس پژوهیبرنامه ریزی درس پژوهشیاه کلیهدف درس پژوهیحیطه عاطفینحوه تقسیم کارویژگی های طرح درس ( سناریو )زمان بندی نحوه اجراچالش های فرا روی گروه و را ارهای گروه برای مقابله با آن هاارزشی تدریسطرح درسهدف کلیاه جزئیارزشی تشخیصیروش تدریسارائه درس جدیدتعیین تکلیفتدریس اولتعیین امکانات مورد نیازارزشی تدریسمحاسن تدریسمعایب تدریسروش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهیارایه گزارش پایانیراهبرد های یاد دهی – یادگیریراهبرد فعالیت محورابزار و امکانات مورد نیاز گروهچالش های ... ادامه ...

مشاهده متن کامل ...