پاو وینت آلودگی مواد رادیواکتیو - در حجم 21 اسلایدزباله های اتمی موادی که شامل مواد رادیو اکتیو یا مواد آلوده شده با رادیو اکتیو در مقدار یا سطح اکتیویته بالاتر از آنکه اجازه برخورد معمولی با آنها را داشته باشیم و همینطور این که هیچ استفاده ای برای آنها پیش بینی نشده باشد.آلودگی مواد رادیواکتیوآلودگیمواد رادیواکتیو"/>

مشاهده متن کامل ...