بودجه سال ۹۷ در حوزه ریلی مبین تحول کیفی و کمی قابل توجهی در رویکرد ت و مجلس به موضوع برقی راه آهن می باشد که در توسعه شایان تقدیر راه آهن سریع السیر، راه آهن حومه و برقی خطوط متجلی شده است. پس از پیشنهاد برقی­ راه آهن تهران- مشهد در سال ۸۲ در مطالعات سال ۸۵ گروه مشاورین داخلی و خارجی اولویت برقی راه آهن در مسیرهای تهران- مشهد، تهران- بندرعباس و تهران- تبریز و ... اعلام گردید. مسیر تهران بندر در اولویت های اولیه قرار نداشت و شاید این نتیجه باعث غفلت از دلایل کاهش اولویت و گزینه های دیگر افزایش ظرفیت این مسیر گردید. در مطالعات و پیشنهاد راه آهن به هیئت ت در سال ۹۳ دو خطه تمام مسیر تهران تا بندر بجز مسیر دورود- مشک پیشنهاد شده بود که این رویکرد موجب تغییر اولویت های برقی می گردد. با سابقه مطالعات انجام شده برای دو خطه و برقی راه آهن تهران- زنجان- تبریز که زمینه ساز مصوبه مهر ۹۳ هیئت ت در زنجان برای دوخطه تهران- زنجان گردید، مطالعاتی برای بررسی برقی دورود- مشک در همین سال انجام شد و نتیجه آن به چند شرکت سرمایه گذاری داخلی اعلام گردید که در نهایت با تایید یکی از شرکت های با تجربه در زمینه برقی مطالعات تکمیل و پیشنهاد برقی این مسیر (دورود- مشک) در تابستان سال ۹۴ به صورت bot (ساخت، بهره برداری، انتقال) به راه آهن ارا ... ادامه ...

مشاهده متن کامل ...